International Educational Scientific Research Journal
International Indexed Journal | Multi-Disciplinary Refereed Research Journal

E-ISSN : 2455-295X
Impact Factor Value : 5.391 (SJIF)
Journal DOI : 10.21276/2455-295X
Peer-Reviewed Journal - Equivalent to UGC Approved Journal
World Wide Most Trusted Research Publication Platform Since 2015

MAY 2016

    No. TABLE OF CONTENT
1 Dr. V. Ponni
2 Dr. N. K. Pradeep Kumar, Dr. P. Mohan Reddy
3 Dr. Sandhya.V, Dr.Tilagarani K
4 Dr. T. Vetrivel, V. S. Binu
5 Jhantu Saradar, Dr. Sukla Hazra
6 Prof (Dr) Mukund Sarda
7 Deepal D.Ghadge, Vikas V. Vaidya, Saurabh H. Patil
8 Dr. Avinash R. Nichat
9 Arun Kohli
10 Joel Carbone, Tony Corke, Dr. Frank Moisiadis
11 S. Prasannakumar
12 Arunpandiyan, K., Malathy, S., Mujeera Fathima
13 K. NATHIYA, J. TAMILARASU, B. GIRIMURUGAN
14 Rajni Thakur
15 Amit kumar Yadav
16 Dr. Sandhya. V, Dr. Srinivas CS
17 Pooja Grover
18 Alzhanova Ainash
19 Debayan Nandi
20 K. Satheesh Kumar, Dr. S. Rajaguru
21 Dr. Susan George, Dr. S. Rajaguru
22 Shweta Pandey, Dr. M. S Khan
23 Dr. Christene Bora
24 Mansee M. Pathak, Vikas V. Vaidya, Deepal D. Ghadge
25 Prof. Dr. Hassoon Ubead Hajeej, Mazen Khalf Nasser, Mohammad Hassoon Ubead
26 Ashok Kumar, Shagufta Jamal
27 Pankaj Kumar Tripathi, Dr. B. K. Jha
28 Minakshi, Monika Bansal
29 Dr. S. Rajamohan, C. Vijayakumar
30 Beata R. Wróbel
31 Sanjay Kumar Dubey, Dr. Deepti Maheshwari, Dr. Sangeeta Jauhari
32 Dr. R. K. Patel, Dr. P. V. Nayak
33 Prof. Ina Shastri, Anupma Sirohi
34 Dr. N. Balban
35 Dr. T. Vetrivel, V. S. Binu
36 Zhainash D. Nurzhanova, Moldir Baglanova
37 Kamlesh. C. Patel, Narendra. M. Solanki
38 Emil Galev
39 Dr. (Mrs) Umme kulsum
40 Gaurav Chauhan, M. G. Thakkar, Girish Ch. Kothyari, Siddharth Prizomwala, Subhash Bhandari, S. K. Biswas
41 Ilakshy Deka, B. C. Saramh, J.Goswami, D.N.Sarma
42 Ajith Sundaram
43 MRS. NANDA M. PARDESHI, DR. RAKESH GHILDIYAL
44 Dr.(Mrs.) Mridula Sharda
45 Dr.D.NALINI